ANBI Diaconie

A: Algemene Gegevens

Naam: Protestantse Gemeente te Zundert
RISN nummer: 824140746
Website: pk-zundert.nl

Contactgegevens:
Protestantse Gemeente Zundert
t.a.v. de Diaconie
Vincent van Goghplein 1
4881 DG  Zundert

telefoon Consistorie kerk: 076 599 44 77
e-mail:
Als Diaconie willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te helpen bevorderen.  Vanuit deze gemeenschap willen we Gods liefde uitdragen in daden en woorden.
We richten ons op onze naaste waarbij de eigen gemeente en de naaste in de samenleving recht hebben op eenzelfde hulpverlening. Bij de samenleving onderscheiden we de kerkelijke, de plaatselijke en de wereldwijde samenleving. In onze maatschappij is in toenemende mate sprake van individualisering en ontkerkelijking. Als gevolg hiervan neemt de stille armoede en eenzaamheid toe terwijl subsidiëring van hulporganisaties van overheidswege steeds verder wordt teruggeschroefd. Voor de diaconale werkzaamheden betekent dit  dat steeds meer zorg wordt gevraagd. We willen  diaconale zorg geven en de gemeenteleden stimuleren in diaconaal bewustzijn ten behoeve van onze naaste (dichtbij en ver weg).
Wij  zien het als onze diaconale taak om mensen in nood een helpende hand te reiken en te helpen waar geen helper is. We kunnen dit doen door mensen te kleden, te voeden en bij te staan en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het helpen bij en verlichten van de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen, dat mensen in de kou blijven staan.

B: Samenstelling bestuur

Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, secretaris annex penningmeester, ondersteund door een administrateur.

C: Doel

Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze incidentele nood te lenigen. De (veelal) financiële hulp is altijd van incidentele/tijdelijke aard. Daarnaast kan de diaconie ook hulp bieden bij het op orde brengen van de financiële huishouding. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een vrijwilliger. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

D: Aan wie bieden wij hulp?

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt. Echter in eerste instantie richten we ons op mensen en doelen dichtbij in onze samenleving en/of doelen/mensen welke ver weg zijn maar in connectie staan met onze gemeente leden. Op deze manier borgen we dat de werking van de diaconie gedragen wordt en blijft door onze geloofsgemeenschap.

E: Bereikbaarheid

Het post- en bezoekadres van de diaconie is Vincent van Goghplein 1, 4881 DG Zundert.

F. Beloningsbeleid.


Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De begroting voor 2016 heeft een tekort. Dit kan omdat er de afgelopen jaren meer is binnengekomen als dat er is uit gegaan. Hierdoor groeide het vermogen van de Diaconie, dit is geen doel op zich. Voor de exacte inhoud van de diverse posten verwijzen we naar de onderliggende jaarrekeningen en begrotingen.

.
Controle op de jaarrekening

Aan het einde van een boekjaar stelt de administrateur de jaarrekening op. De jaarrekening wordt voorgelegd aan de penningmeester en de voorzitter. Indien deze akkoord zijn, vindt er een controle plaats door een onafhankelijke kascontrole-commissie. Indien deze goedkeuring geeft aan de jaarrekening wordt de jaarrekening nog eens gekeurd door de Kerkenraad.
Na deze controle ligt de jaarrekening enige weken ter inzage in de consistorie, dit wordt tevens medegedeeld aan de gemeente-leden vooraf aan de kerkdienst zo lang de jaarrekening daar ligt.

Klik hieronder voor de begrotingen van voorgaande jaren.
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
24-09-2023 09:47 Kijk
24-09-2023 09:47 Luister
17-09-2023 11:09 Kijk
17-09-2023 11:09 Luister
17-09-2023 09:31 Kijk
17-09-2023 09:31 Luister
14-09-2023 19:05 Kijk
14-09-2023 19:05 Luister
10-09-2023 09:46 Kijk
10-09-2023 09:46 Luister